Album hình ảnh

Sống động những hình ảnh Cách mạng Tháng Tám 70 năm trước

Thứ Tư, Ngày 07 Tháng 12 Năm 2016 11:54:54 PM

Những bức ảnh tư liệu quý chụp cách đây 70 năm, ghi lại không khí cách mạng sục sôi của các gia cấp, tầng lớp nhân dân Việt Nam lật đổ ách thống trị của đế quốc, thực dân, phong kiến.

(THEO VIETNAM+)