Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến hết năm 2020

Thứ Ba, Ngày 27 Tháng 02 Năm 2018 3:36:53 PM | 2762
Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến hết năm 2020

  ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*

Số        - KH/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hưng Yên, ngày 18  tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của

Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến hết năm 2020

---

 

         Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 18 - HD/BTGTW ngày 10/11/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 41 – KH/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến hết năm 2020, như sau:

         I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

         - Tổ chức tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ khối nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

         - Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực học tập và làm theo Bác.

          - Việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, các chương trình, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy khối, các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả.

         II- NỘI DUNG

         1- Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05 - CT/TW và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú ý phân tích, làm rõ những điểm mới trong Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị; phân tích sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

         2- Tuyên truyền quá trình tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị; các chuyên đề hằng năm; kết quả đạt được qua từng tháng, quý, năm và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020 ở các cơ quan, đơn vị.

         3- Tuyên truyền biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác. Chú trọng tuyên truyền về những điển hình trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; về sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt và đồng chí Bí thư cấp ủy.

         4- Phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động.

         5- Tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ khối và tuyên truyền cổ động trực quan:

- Các đảng bộ, chi bộ tuyên truyền những tấm gương học tập, làm theo Bác trong các buổi tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng, sinh hoạt chi bộ; tiếp tục thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ để tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên.

- Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho đoàn viên than niên trong khối.

         6- Thường xuyên quan tâm, phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp sinh nhật Bác 19/5, các ngày truyền thống của ngành, cơ quan, đơn vị.

 

 

         IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         1- Ban Tuyên giáo chủ trì phối hợp với các Ban, Văn phòng Đảng ủy, Đoàn khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW đến các đảng bộ, chi bộ bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; ban hành hướng dẫn về việc triển khai học tập chuyên đề hằng năm; tổng hợp kết quả báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy khối, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.

         2- Trên cơ sở Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy khối, đề nghị cấp ủy cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến hết năm 2020. Chú ý, trong Kế hoạch tuyên truyền cần nêu rõ công việc phải làm, phân công rõ từng đơn vị, cá nhân phụ trách, lộ trình, điều kiện thực hiện trong từng năm, từng thời điểm cụ thể. Định kỳ 6 tháng, cuối năm, có báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung kế hoạch cho những năm tiếp theo.

         3- Mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn một số vấn đề thấy cần thiết hoặc liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xây dựng kế hoạch đề ra các biện pháp quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ để được góp ý, giúp đỡ, giám sát; coi đây là một tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm.

         4- Cấp ủy các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan được nêu trong Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Các đ/c UVBTV ĐUK

- Các chi, đảng bộ trực thuộc

- Các đ/c chuyên viên theo dõi cơ sở

- Lưu VP.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Xuân Khoát

 

 

 

 

 

 


Các bài viết khác

50 năm Bác Hồ viết bài báo

50 năm Bác Hồ viết bài báo "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân"

Kế hoạch số 55-KH/ĐUK ngày 21/02/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2018

Kế hoạch số 55-KH/ĐUK ngày 21/02/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2018

Kế hoạch số 17-KH/ĐUK ngày 21/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 30 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kế hoạch số 17-KH/ĐUK ngày 21/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 30 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cuộc thi

Cuộc thi "Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cấp tỉnh năm 2017.

• Đảng ủy khối tổ chức cuộc thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

• Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

• Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn!

• Công văn số 250-CV/ĐUK ngày 10/3/2017 về viết thu hoạch và đăng ký công việc thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được phân công học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

• Đảng bộ và nhân dân Hưng yên học tập và vận dụng hiệu quả những lời dạy của Bác trong các lần về thăm, chỉ đạo đối với các phong trào của tỉnh

• Phong cách Hồ Chí Minh

• Xây dựng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nền tảng và chuẩn mực thanh niên thời đại mới

• Danh sách các tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen về việc thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW

• Tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

• Bác Hồ - tấm gương sáng về tự học