Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kế hoạch số 55-KH/ĐUK ngày 21/02/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2018

Thứ Ba, Ngày 27 Tháng 02 Năm 2018 3:36:58 PM | 3362
Kế hoạch số 55-KH/ĐUK ngày 21/02/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2018

  

ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*

Số 55 - KH/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hưng Yên, ngày 21 tháng 02  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2018

---

 

          Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 29/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, như sau:

          I - Mục đích, yêu cầu

          - Xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp trong Đảng bộ khối, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy khối; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

          - Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2018; coi trọng thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, chiếu lệ.

          II- Nội dung

          1- Tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2018

          - Đối tượng học tập, quán triệt: toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan, đơn vị.

          - Tài liệu học tập và báo cáo viên:

        + Tài liệu: chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

        + Báo cáo viên: Đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức học tập và trực tiếp quán triệt hoặc phân công đồng chí báo cáo viên của cơ sở đảng quán triệt chuyên đề năm 2018 đến cán bộ, đảng viên, quần chúng (Trường hợp cần thiết, mời báo cáo viên cấp trên quán triệt).

          - Thời gian: hoàn thành trong quý I/2018 (tổ chức học tập, quán triệt ngay sau khi có tài liệu chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành).

          2- Liên hệ thực tiễn, đề ra kế hoạch cụ thể của tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2018

          - Cấp ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm về phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong cơ quan để tập trung khắc phục; đề ra nhiệm vụ, biện pháp cụ thể để bồi dưỡng, rèn luyện phong cách, tác phong công tác theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Từng đảng viên liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo và giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong phong cách làm việc (đối với đảng viên), phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo), chọn một số nội dung cụ thể đăng ký thực hiện và cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ.

          - Đảng viên là thủ trưởng ban, sở, ngành, đoàn thể cơ quan tỉnh, bí thư cấp ủy cơ sở xây dựng bản cam kết và chương trình thực hiện của cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gửi về cấp ủy cấp trên (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); đối với các đồng chí bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc, gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối.

            Sau 10 ngày học tập, quán triệt Chuyên đề, đảng viên hoàn thành việc đăng ký thực hiện với chi bộ; đồng thời đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý hoàn thành việc xây dựng chương trình thực hiện và bản cam kết thực hiện của cá nhân gửi về cấp ủy cấp trên (thực hiện theo Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 29/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

          3- Đưa nội dung chuyên đề năm 2018 vào sinh hoạt chi bộ 

          - Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, chi bộ thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Định kỳ 3 tháng 1 lần, chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy định, để thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua sinh hoạt chuyên đề, đề ra được các giải pháp cụ thể, để: thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, của chi bộ, đảng bộ; khắc phục hạn chế, khuyết điểm; tu dưỡng, rèn luyện phong cách, tác phong công tác theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          III- Tổ chức thực hiện

          1- Các ban, văn phòng Đảng ủy khối

          - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các ban, Văn phòng Đảng ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy khối trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở đảng, tổ chức Đoàn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018, đáp ứng yêu cầu Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 30-KH/TU và Hướng dẫn số 03-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

          - Ban Tuyên giáo Đảng ủy theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp kết quả báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy khối trước ngày 05/4/2018.

          - Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ khối tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 vào chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy khối năm 2018.

          2 - Cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng

          - Căn cứ Kế hoạch này và yêu cầu nhiệm vụ, tình hình cụ thể của từng cơ quan, các đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức học tập quán triệt thực hiện chuyên đề năm 2018. Báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy khối kết quả học tập quán triệt chuyên đề (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối) trước ngày 30/3/2018.

          - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình cụ thể của cơ quan, tiếp tục xác định rõ những nội dung đột phá để thực hiện đạt kết quả cao nhiệm vụ chính trị của cơ quan; thực hiện đạt hiệu quả rõ nét, thực chất trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

          - Thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và định kỳ hàng quý báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy khối tình hình, kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2018.

          3- Cấp ủy các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh… lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, phục vụ thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan được giao trong Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 29/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

          Các ban, Văn phòng Đảng ủy khối, các đảng bộ, chi bộ cơ sở quán triệt thực hiện Kế hoạch này.

 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy         

- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ khối

- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở                 

- Các Ban, Văn phòng Đảng ủy khối

- Chuyên viên theo dõi cơ sở

- Lưu.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Khắc Chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các bài viết khác

50 năm Bác Hồ viết bài báo

50 năm Bác Hồ viết bài báo "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân"

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến hết năm 2020

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến hết năm 2020

Kế hoạch số 17-KH/ĐUK ngày 21/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 30 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kế hoạch số 17-KH/ĐUK ngày 21/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 30 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cuộc thi

Cuộc thi "Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cấp tỉnh năm 2017.

• Đảng ủy khối tổ chức cuộc thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

• Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

• Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn!

• Công văn số 250-CV/ĐUK ngày 10/3/2017 về viết thu hoạch và đăng ký công việc thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được phân công học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

• Đảng bộ và nhân dân Hưng yên học tập và vận dụng hiệu quả những lời dạy của Bác trong các lần về thăm, chỉ đạo đối với các phong trào của tỉnh

• Phong cách Hồ Chí Minh

• Xây dựng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nền tảng và chuẩn mực thanh niên thời đại mới

• Danh sách các tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen về việc thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW

• Tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

• Bác Hồ - tấm gương sáng về tự học