Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kế hoạch số 17-KH/ĐUK ngày 21/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 30 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Ba, Ngày 27 Tháng 02 Năm 2018 3:34:34 PM | 2866
Kế hoạch số 17-KH/ĐUK ngày 21/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 30 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*

Số  17  - KH/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hưng Yên, ngày 21 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của

Bộ Chính trị, Kế hoạch số 30 - KH/TU ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh

---

 

          Căn cứ Kế hoạch số 30 - KH/TU ngày 15/8/2016 và Hướng dẫn số 01 - HD/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như sau:

          I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1 - Mục đích

          Tiếp tục làm cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ khối nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu. Góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

          2- Yêu cầu

          - Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên có hệ thống, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo yêu cầu Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 30 - KH/TU ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (dưới đây viết tắt là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) để cán bộ, đảng viên học tập và làm theo.

          - Các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”; chú trọng làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kết hợp giữa “xây” và “chống”; khắc phục bệnh thành tích, hình thức, nói không đi đôi với làm. Đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, của cán bộ, đảng viên; định kỳ kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, cơ quan việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ này làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

          - Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị và giải quyết nhanh, có hiệu quả các vấn đề phát sinh ở cơ quan.

          II – NỘI DUNG

          1- Tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          1.1- Nội dung hội nghị

          Quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Kế hoạch 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đảm bảo sát với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị.

          1.2- Thành phần, thời gian tổ chức hội nghị

          - Hội nghị Đảng ủy khối:

          + Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối; bí thư, phó bí thư, đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo, báo cáo viên của các đảng bộ, chi bộ cơ sở (trừ các đồng chí đã dự Hội nghị cấp tỉnh). Cán bộ, đảng viên cơ quan chuyên trách Đảng ủy khối; tập thể, cá nhân được khen thưởng thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị

          + Thời gian: 1/2 ngày; hoàn thành trong tháng 9 năm 2016.

          - Hội nghị cơ sở đảng:

          + Thành phần: toàn thể cán bộ, đảng viên của cơ quan.

          + Thời gian: 1/2 ngày;  hoàn thành trong tháng 10/2016.

          - Đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy khối, bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở trực tiếp chỉ đạo, quán triệt các nội dung hội nghị.

          2- Xây dựng kế hoạch toàn khóa và hàng năm của tập thể; kế hoạch hàng năm của cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

          2.1- Đối với tập thể

          - Căn cứ chủ đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm, theo kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương, của cấp ủy cấp trên, các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch cụ thể hàng năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo yêu cầu: gắn với chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng Đảng, với các phong trào thi đua yêu nước; mỗi năm lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, tác phong công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét.

          - Thời gian hoàn thành:

+ Kế hoạch toàn khóa, hoàn thành trong quý IV năm 2016.

+ Kế hoạch hàng năm, hoàn thành trong quý IV của năm trước.

          2.2- Đối với cá nhân

          - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối, bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với ban thường vụ cấp ủy hoặc tập thể lãnh đạo cơ quan, chi bộ nơi sinh hoạt.

          - Cấp ủy, tổ chức đảng hướng dẫn đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch cá nhân. Cuối năm, báo cáo với chi bộ, cơ quan kết quả thực hiện và bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo.

          - Hoàn thành xây dựng kế hoạch của cá nhân trong quý IV năm 2016.

          3- Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phát sinh tại cơ quan, đơn vị

          - Cấp uỷ, tổ chức đảng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, trọng tâm là 03 khâu đột phá của Đảng bộ tỉnh, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và 03 Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phát sinh ở cơ quan, đơn vị.

          - Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

          - Các cấp ủy, chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trên trong quý IV/2016.

          4- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam

          - Cấp ủy các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan có bản tin, trang thông tin điện tử... lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu; phê phán, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, tiêu cực, học không đi đôi với làm; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

          - Lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về Chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

          - Đoàn khối các cơ quan tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên khối các cơ quan tỉnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          5- Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng cấp ủy, tổ chức đảng

          - Các cấp uỷ, tổ chức đảng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình cụ thể của cơ quan xác định rõ những nội dung đột phá để thực hiện đạt hiệu quả rõ nét việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là thực hành tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Rà soát, bổ sung xây dựng và thực hiện nghiêm túc  các quy định, quy chế làm việc của cơ quan, của cấp ủy, tổ chức đảng, trong đó xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu.

          - Ban Thường vụ Đảng ủy khối xác định các nội dung đột phá của Đảng bộ là:

          + Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, chống quan liêu, chống chủ nghĩa cá nhân; nói đi đôi với làm.

          + Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối, của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; góp phần thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá của Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ IX.

          - Trước ngày 31/10/2016, các cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành việc xác định các nội dung đột phá trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

           Trong quý IV năm 2016 hoàn thành việc rà soát bổ sung quy chế làm việc và các quy chế, quy định khác của cấp ủy, cơ quan, để thực hiện.

          6- Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          - Cấp uỷ, Ủy ban kiểm tra các cấp, các tổ chức cơ sở đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 30 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của cấp ủy cấp trên.

          - Tháng 12 hằng năm tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối, biểu dương tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1- Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị do Ban Thường vụ Đảng ủy khối, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy khối chỉ đạo trong toàn Đảng bộ. Ở các đảng bộ, chi bộ, do đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo.

          2- Các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy khối, văn phòng Đảng ủy và Đoàn khối thực hiện nhiệm vụ ngành được giao trong Kế hoạch số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy khối trong lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn cơ sở đảng, tổ chức đoàn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

          3- Cấp ủy các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh… lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, phục vụ thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan được giao trong Kế hoạch số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

          4- Căn cứ Kế hoạch này và yêu cầu nhiệm vụ, tình hình cụ thể từng cơ quan, các đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy khối kết quả thực hiện (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối) trước ngày 05/11/2016.

 

          Ban Thường vụ Đảng ủy khối yêu cầu các đảng bộ, chi bộ quán triệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy      để báo cáo

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy          

- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ khối

- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở                  

- Các Ban, Văn phòng Đảng ủy khối

- Chuyên viên theo dõi cơ sở

- Lưu.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Khắc Chí

 

 

 

 

 

 

 

 


Các bài viết khác

50 năm Bác Hồ viết bài báo

50 năm Bác Hồ viết bài báo "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân"

Kế hoạch số 55-KH/ĐUK ngày 21/02/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2018

Kế hoạch số 55-KH/ĐUK ngày 21/02/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2018

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến hết năm 2020

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến hết năm 2020

Cuộc thi

Cuộc thi "Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cấp tỉnh năm 2017.

• Đảng ủy khối tổ chức cuộc thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

• Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

• Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn!

• Công văn số 250-CV/ĐUK ngày 10/3/2017 về viết thu hoạch và đăng ký công việc thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được phân công học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

• Đảng bộ và nhân dân Hưng yên học tập và vận dụng hiệu quả những lời dạy của Bác trong các lần về thăm, chỉ đạo đối với các phong trào của tỉnh

• Phong cách Hồ Chí Minh

• Xây dựng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nền tảng và chuẩn mực thanh niên thời đại mới

• Danh sách các tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen về việc thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW

• Tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

• Bác Hồ - tấm gương sáng về tự học