Giới thiệu

Văn phòng

6 năm trước | 2952

Văn phòng Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

 

         Chức năng:

         - Là bộ phận tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối trong việc tổ chức, điều hành công việc, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối.

         - Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Cơ quan và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối.

         Nhiệm vụ:

         - Phối hợp với các ban, giúp Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Khối xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa của Đảng ủy, chương trình làm việc hàng năm (hoặc 6 tháng) của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

         - Tham mưu xây dựng các báo cáo tháng, quý, năm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và dự thảo các văn bản khác do thường trực giao.

         - Ghi nghị quyết các kỳ họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và Cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối.

         - Đôn đốc việc thực hiện Chương trình làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và các Ban Đảng tỉnh; theo dõi, tổng hợp tình hình các tổ chức đảng thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Là Cơ quan thường trực về công tác thi đua khen thưởng của Cơ quan Đảng ủy Khối.

         - Thực hiện chế độ kế toán, bảo đảm kinh phí, các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của Cơ quan, các Ban, Văn phòng, Đoàn thanh niên Khối và Đảng ủy Khối (trên cơ sở chế độ quy định).

         - Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối, các cuộc họp Cơ quan và tham gia tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ Khối.

         - Tiếp nhận, phát hành, quản lý các tài liệu, văn bản đến, đi và lưu trữ tài liệu của Đảng ủy Khối, Cơ quan Đảng ủy Khối theo quy định.

         - Quản lý tài sản, tài chính của Đảng ủy Khối và bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Thường trực Đảng ủy Khối và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối theo phân công, phân cấp.

         - Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng.

         - Kiểm tra việc tiếp nhận, phát hành, quản lý các tài liệu, văn bản đên, đi và lưu trữ tài liệu của các cơ sở đảng theo quy định.

         - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao.

         Tổ chức bộ máy:

 

          - Đ/c Trần Quốc Đại - ĐUV, Chánh Văn phòng

          - Đ/c Dương Thị Thúy - Phó Chánh Văn phòng

          - Đ/c Nguyễn Hồng Quang - Phó Chánh Văn phòng

          - Đ/c Nguyễn Thị Hợi Hà - Văn thư

          - Đ/c Lê Thị Thu Lương - Kế toán

          - Đ/c Vũ Văn Giản - Lái xe

 

 Các bài viết khác

Ban Tổ chức (23/11)

Ban Tuyên giáo (13/1)

Ủy ban kiểm tra (12/12)

Đoàn Thanh niên khối (5/4)

Tổ chức cơ sở đảng (29/4)