Giới thiệu

Ủy ban kiểm tra

6 năm trước | 3891

Cơ quan UBKT Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

 

         Chức năng:

         - Là cơ quan chuyên trách tham mưu giúp Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao.

         - Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng của Đảng ủy Khối.

         Nhiệm vụ:

         Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tham mưu, giúp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thực hiện các nhiệm vụ sau:

         1. Chuẩn bị các chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, các báo cáo, đề án trình Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối.

         2. Tổ chức thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối được quy định trong Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2019-2020; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm do Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối quyết định.

         3. Phối hợp với các ban tham mưu của Đảng ủy Khối xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30 Điều lệ Đảng); giúp Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối lập đoàn giải quyết khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch này.

         4. Hướng dẫn kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra, các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; tham gia tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra.

         5. Tuyên truyền, nghiên cứu, sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

         6. Tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng tháng, quý, 6 tháng, 9  tháng, 1 năm; sơ kết, tổng kết công tác của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

         7. Tham mưu tổ chức việc bảo đảm kinh phí hoạt động hằng năm của Ủy ban, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và tổ chức thực hiện theo kế hoạch dự toán được duyệt theo đúng chế độ, chính sách quy định.

         8. Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

         9. Xây dựng các đề án, báo cáo; các văn bản, hướng dẫn, quy định, quy chế, quy trình, thông báo, kết luận về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

 

         Tổ chức bộ máy:

 

          - Đ/c Vũ Viết Tiếng - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT ĐUK

          - Đ/c Đỗ Thị Bông - ĐUV, Phó Chủ nhiệm TT UBKT ĐUK

          - Đ/c Phạm Hồng Khanh - ĐUV, Phó Chủ nhiệm UBKT ĐUK

          - Đ/c Trần Thị Thủy - Chuyên viên

          - Đ/c Vũ Thị Thanh Tâm - Chuyên viên

          - Đ/c Nguyễn Thị Trang - Chuyên viên

 

 Các bài viết khác

Ban Tổ chức (23/11)

Ban Tuyên giáo (13/1)

Văn phòng (28/12)

Đoàn Thanh niên khối (5/4)

Tổ chức cơ sở đảng (29/4)