Giới thiệu

Đoàn Thanh niên khối

6 năm trước | 3238

 

Đoàn thanh niên Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

 

         Chức năng:

         Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh là tổ chức Đoàn cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên và sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Hưng Yên; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên của Khối; có chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi hoạt động của các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối; tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đoàn.

         Nhiệm vụ:

         - Nghiên cứu, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thanh niên; triển khai các Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác của Đảng uỷ Khối và Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Hưng Yên về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong từng giai đoạn. Kiến nghị, đề xuất với Tỉnh Đoàn, Đảng uỷ Khối xây dựng chương trình, kế hoạch, chính sách về thanh niên, công tác thanh niên trong Khối.

 

         - Tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hưng Yên xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối làm tốt công tác thanh niên, chăm lo công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể.

 

         - Tổ chức các hoạt động để tạo ra môi trường, điều kiện tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng uỷ Khối và Tỉnh Đoàn. Đại diện và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối.

 

         - Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động của các cơ sở Đoàn trong Khối, định kỳ báo cáo với Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về tình hình hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Khối.

 

         - Quản lý công tác tổ chức, cán bộ, tài chính, công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo đúng quy định.

         - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao.

 

         Tổ chức bộ máy:

          - Đ/c Lê Thế Hiệu - UVBCH ĐBK, Bí Thư Đoàn Khối

          - Đ/c Phạm Duy Khánh - Phó Bí Thư Đoàn Khối

         

 Các bài viết khác

Ban Tổ chức (23/11)

Ban Tuyên giáo (13/1)

Ủy ban kiểm tra (12/12)

Văn phòng (28/12)

Tổ chức cơ sở đảng (29/4)