Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

7 năm trước | 2967

        Là cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và là cấp ủy cấp trên của các tổ chức cơ sở đảng trong Khối. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối về lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp và đoàn thể vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối.

        Đảng ủy Khối Cơ quan -Doanh nghiệp tỉnh có nhiệm vụ

        1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

        - Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng nghị quyết, chương trình hành động sát hợp với hoạt động của doanh nghiệp.

        - Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

        - Lãnh đạo tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo thực hiện chiến lược phát triển giai cấp công nhân theo nghị quyết Trung ương; đảm bảo thực hiện Luật Lao động và các quy định của pháp luật, chính sách đối với người lao động.

        - Tham gia với lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể của tỉnh; tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ những vấn đề cần thiết nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan tỉnh.

        - Đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

        - Lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường trên địa bàn nơi doanh nghiệp đóng.

        2. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

        - Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động nắm và thực hiện có hiệu quả.

        - Giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, giữ gìn bản sắc dân tộc trong hội nhập kinh tế quốc tế.

        - Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn và ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, đảng viên và người lao động.

        - Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

        3. Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

        - Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng các tổ chức cơ sở đảng thuộc khối trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.

        - Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về tổ chức sinh hoạt đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác quản lý đảng viên.

        - Bồi dưỡng cấp uỷ viên, chăm lo công tác phát triển đảng viên, thực hiện công tác khen thưởng và kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.

        4. Lãnh đạo công tác cán bộ

        - Lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ; lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quyết định về công tác cán bộ theo phân cấp quản lý.

        - Tham gia ý kiến về đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử... đối với đảng viên trong Khối là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý (khi có yêu cầu).

        - Tham gia với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh về công tác cán bộ và quản lý cán bộ đối với cấp uỷ viên thuộc diện đảng ủy khối quản lý.

        - Quyết định hoặc đề nghị với Tỉnh uỷ quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách công tác đảng của Đảng uỷ Khối theo phân cấp quản lý.

        5. Lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

        - Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững đoàn kết nội bộ.

        - Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những biểu hiện vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

        6. Lãnh đạo các đoàn thể

        - Lãnh đạo, chăm lo xây dựng các đoàn thể trong Khối vững mạnh, hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của các đoàn thể, tích cực tham gia công tác xây dựng đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo trực tiếp Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khối về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ.

        - Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng các đoàn thể.

        - Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người lao động để thực hiện đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, của nhà đầu tư. Động viên, khuyến khích tạo điều kiện để các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng và quản lý doanh nghiệp; đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.

        7. Lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ

        Thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc thực hiện đúng các quy định của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

 Các bài viết khác

Khái quát lịch sử (17/11)