Giới thiệu

Ban Tuyên giáo

6 năm trước | 3054

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

 

          Chức năng:

          - Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Đảng bộ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy về công tác Tuyên giáo, công tác Dân vận trong Đảng bộ Khối.

          - Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối.

          Nhiệm vụ:

          - Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động, từ đó tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối.

          - Tham mưu giúp Ban Thường vụ tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết; kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng trong chỉ đạo, thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy định của Đảng trong lĩnh vực Tuyên giáo.

          - Tham mưu giúp Ban Thường vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị,  tập huấn cấp ủy, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ của các ban Đảng cho đội ngũ cấp uỷ cơ sở, cán bộ, đảng viên, đoàn viên theo nội dung, chương trình kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp trên đề ra.

          - Tham gia ý kiến với cấp ủy cơ sở trong việc vận dụng, thể chế hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối về lĩnh vực chính trị, tư tưởng và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          - Nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ Khối.

          - Thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối. Tổ chức mạng lưới Báo cáo viên, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 của Đảng bộ Khối.

          - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo, công tác Dân vận ở cơ sở.

          - Thực hiện các nhiệm vụ do Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy giao.

          Tổ chức bộ máy:

 

          - Đ/c Phạm Mạnh Hà - UVBTV, Trưởng ban

          - Đ/c Đặng Thị Kiều Vân - Phó Trưởng Ban

          - Đ/c Nguyễn Ngọc Anh - Chuyên viên

          - Đ/c Phạm Thúy Dương - Chuyên viên

 

 Các bài viết khác

Ban Tổ chức (23/11)

Ủy ban kiểm tra (12/12)

Văn phòng (28/12)

Đoàn Thanh niên khối (5/4)

Tổ chức cơ sở đảng (29/4)