Giới thiệu

Ban Tổ chức

6 năm trước | 3624

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

 

        Chức năng:

        Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh là cơ quan trực thuộc Đảng ủy Khối có chức năng tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối về công tác tổ chức xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức- cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ Khối; đồng thời làm nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan Đảng ủy Khối.

        Nhiệm vụ:

        - Thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cơ sở đảng thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng theo quy định và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng trong toàn Đảng bộ và công tác tổ chức trong nội bộ cơ quan chuyên trách.

        - Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ chức cơ sở đảng và cấp ủy cơ sở, công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Cơ quan theo phân cấp quản lý; là bộ phận thường trực giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ, nâng lương, công tác thi đua, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối.

        - Tiếp nhận, thẩm định, xem xét hồ sơ cơ sở đảng đề nghị xét kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định.

        - Làm thủ tục phát thẻ đảng viên, quản lý phiếu đảng viên, hồ sơ đảng viên; tiếp nhận, chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên theo quy định Điều lệ Đảng; hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tổ chức đảng ở các cơ sở đảng trực thuộc; định kỳ thực hiện chế độ báo cáo công tác với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ chức xây dựng đảng của Đảng bộ.

        - Xây dựng quy trình bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và hướng dẫn quy trình kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đại hội Đảng của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

        - Thẩm tra về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên và người lao động phục vụ công tác phát triển đảng viên, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ.

        - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao.

        Tổ chức bộ máy:

 

          - Đ/c Phạm Thị Kim Thúy - UVBTV, Trưởng ban

          - Đ/c Vũ Bá Ngọc Trung - ĐUV, Phó Trưởng Ban

          - Đ/c Bùi Thị Bích Ngọc - ĐUV, Phó Trưởng Ban

          - Đ/c Nguyễn Thị Lan - Chuyên viên

          - Đ/c Lưu Thị Hoài Giang - Chuyên viên

 

 Các bài viết khác

Ban Tuyên giáo (13/1)

Ủy ban kiểm tra (12/12)

Văn phòng (28/12)

Đoàn Thanh niên khối (5/4)

Tổ chức cơ sở đảng (29/4)