Xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh để phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

Thứ Ba, Ngày 23 Tháng 05 Năm 2017 3:35:03 PM | 573

Với việc Hội nghị Trung ương 4 khóa XII ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016, “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh để phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

Nguy cơ của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với đảng cộng sản cầm quyền

Tại Đại hội XI, Đảng ta đã nêu nhiệm vụ chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cần thấy rằng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là biểu hiện nảy sinh trong nội bộ ta nhưng lại rất gắn với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vừa là một mục tiêu, vừa là một thủ đoạn, âm mưu trong chiến lược “diễn biến hòa bình”. Các thế lực thù địch luôn mong muốn thông qua các thủ đoạn phá hoại tư tưởng, chính trị, tổ chức, kinh tế... để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm cho các đảng cộng sản suy yếu sự thống nhất nội bộ về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là tự sụp đổ, như chúng đã thực hiện được với Đảng Cộng sản Liên Xô và các đảng cộng sản ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

Tuy nhiên, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ chỉ là ý đồ của các thế lực thù địch. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, nếu đảng cộng sản nào làm tốt công tác xây dựng đảng, thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chủ động phòng, chống âm mưu “diễn biến hoà bình” thì trong nội bộ đảng đó không xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; mọi âm mưu, thủ đoạn hòng thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ đều bị vô hiệu hóa. Ngược lại, nếu đảng nào coi nhẹ công tác xây dựng đảng, mất cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, xa rời các nguyên tắc xây dựng đảng thì đảng đó nhất định sẽ đi đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tự “giải giáp”. V.I. Lê-nin đã cảnh báo: “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta”(1).

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Nghị quyết số 04-NQ/TW đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong quá trình thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện đó cần chú ý một số vấn đề sau: 

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, tạo sự thống nhất cao hơn nữa trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

“Tự diễn biến” trước hết và chủ yếu là về tư tưởng chính trị. Một khi tư tưởng chính trị chệch hướng, thì sẽ làm cho bộ máy của Đảng và Nhà nước bị chia rẽ và nguy cơ tự sụp đổ của thể chế chính trị là điều khó tránh khỏi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XII: “Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. 

Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về việc phòng, chống tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, để tạo sự thống nhất cao hơn nữa trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân về cuộc đấu tranh phức tạp này. Sau Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng (ngày 9-12-2016), các cấp ủy đảng cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của tổ chức đảng cấp mình, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong toàn đảng bộ, chi bộ về việc phòng, chống tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, các cơ quan, đoàn thể, các phương tiện thông tin đại chúng, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cần thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chính sách, pháp luật; nâng cao cảnh giác cách mạng; phòng, chống tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị gắn với ứng dụng thực tế, tăng cường kiểm tra và quản lý chặt chẽ chất lượng dạy và học, coi trọng chất lượng và tính hiệu quả. Tổ chức học tập một cách nghiêm túc, có hệ thống chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ nghĩa yêu nước và truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng. Phát huy tính sáng tạo, chủ động của người học, dành nhiều thời gian cho việc tự học, tự đọc các tác phẩm lý luận và văn kiện của Đảng. 

Thứ hai, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình; khẩn trương rà soát đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc quyền và xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh; cấp trên gợi ý kiểm điểm và trực tiếp dự, chỉ đạo ở những nơi có vấn đề phức tạp, nơi có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật; kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ban thường vụ cấp ủy các cấp chỉ đạo rà soát và xử lý đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác thấp, nhất là những trường hợp bổ nhiệm người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gây nhiều bức xúc trong dư luận. 

Mọi đảng viên phải nói và làm theo nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên nói và làm trái nguyên tắc Đảng, có những hành vi, biểu hiện gây chia rẽ, bè phái trong Đảng.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những phản ánh về những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Thứ ba, xây dựng và thực hiện có hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức, đẩy mạnh rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên.

Đã đến lúc cần xác định xây dựng Đảng về đạo đức là một nhiệm vụ chủ yếu trong xây dựng Đảng, ngang tầm với nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức để tạo ra nhận thức mới, biện pháp xây dựng đạo đức mới phù hợp với yêu cầu của xây dựng đảng cộng sản cầm quyền. Khắc phục tình trạng lệch lạc xem nhẹ giáo dục đạo đức cách mạng trong nhiều tổ chức đảng vừa qua, đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để thực hiện cho được lời căn dặn của Bác: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”(2).

Muốn vậy, từng cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải là người tiên phong, gương mẫu trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, làm cho mỗi tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần coi trọng khâu giáo dục nhận thức, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên, xây dựng động cơ đúng đắn. Mỗi cán bộ, đảng viên cần liên hệ thực tiễn kết quả đạt được trong thời gian qua và trên cơ sở đó nghiêm túc đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; tìm ra giải pháp hữu hiệu để tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. 

Chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân. Hằng năm, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và bí thư cấp ủy các cấp. 

Xây dựng và thực hiện Quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; có hình thức xử lý đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp.

Thứ tư, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, làm sáng tỏ những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình đổi mới, không ngừng phát triển lý luận, hoàn thiện đường lối đổi mới đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng là cơ sở quan trọng hàng đầu bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, loại trừ các hiện tượng hoài nghi, dao động về tư tưởng chính trị. Đảng ta đã sớm nhận thức rõ: “Cơ sở của truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng là đường lối, chính sách đúng đắn”(3). Tuy nhiên, công cuộc xây dựng xã hội mới do Đảng lãnh đạo hiện nay đứng trước thách thức to lớn là sự mới mẻ, chưa có thực tiễn trong nước và trên thế giới, đòi hỏi phải tìm tòi, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Tình trạng lúng túng, thiếu rõ ràng và thiếu thuyết phục trong một số chủ trương, chính sách lớn chính là một nguyên nhân đã và đang gây ra tình trạng hoài nghi về đường lối, vai trò lãnh đạo của Đảng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Vì vậy, để phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả và chắc chắn cần tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về Ðảng cầm quyền và công tác xây dựng Ðảng; về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân... Chú trọng nâng cao tính khoa học, tính thực tiễn và sự mạnh dạn khám phá, sáng tạo trong công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, xây dựng nghị quyết. Cần đặc biệt quan tâm phát triển những luận điểm mà chủ nghĩa Mác - Lê-nin chưa đề cập đầy đủ, toàn diện, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh lịch sử mới và bổ sung, làm sáng tỏ những luận điểm hoàn toàn mới mà chủ nghĩa Mác - Lê-nin chưa từng đề cập đến. Có như vậy, việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh mới có cơ sở khoa học, thuyết phục, hiệu quả. 

Tạo môi trường dân chủ thảo luận, tranh luận khoa học, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo, phát huy trí tuệ của cá nhân và tập thể trong nghiên cứu lý luận. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức để nhân dân tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của Ðảng và Nhà nước. Coi trọng nâng cao hiệu quả việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương; tăng cường kiểm tra, giám sát; thường xuyên bám sát và kịp thời tổng kết thực tiễn, phát hiện, ủng hộ và nhân rộng những nhân tố mới, qua thực tiễn làm sáng tỏ những vấn đề mới, bổ sung, hoàn thiện và phát triển đường lối.

Thứ năm, tăng cường đấu tranh tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản bác, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Các thế lực thù địch luôn tìm cách xuyên tạc, phủ định nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây dao động tư tưởng, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Do đó, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng chính trị nhằm chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chắc chắn sẽ còn diễn ra quyết liệt. Các cấp ủy, cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch, coi nhiệm vụ đấu tranh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của mỗi người.

Đấu tranh phản bác kịp thời, có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vạch trần thủ đoạn thổi phồng những sơ hở, yếu kém của Đảng, Nhà nước ta trong công tác xây dựng Đảng, trong quản lý kinh tế - xã hội. Nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính chủ động, tính thuyết phục, tính hiệu quả của công cuộc đấu tranh. Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong các giải pháp đấu tranh, tạo ra sức tự đề kháng trước những luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch. Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, giữa Trung ương và địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các “binh chủng” trên mặt trận tư tưởng trong cuộc đấu tranh chống hoạt động “diễn biến hòa bình”. Nghiên cứu một cách có hệ thống để luận chứng bác bỏ có sức thuyết phục những luận điểm sai trái, thù địch. Coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lý luận, các chuyên gia về lý luận như là đội quân tinh nhuệ của hoạt động đấu tranh tư tưởng, lý luận. Đồng thời tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, bảo đảm an ninh trên mạng in-tơ-nét... Chủ động, kịp thời cung cấp, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội nắm chắc diễn biến tư tưởng ở từng địa bàn, đối tượng, có phương án kịp thời xử lý những tình huống phức tạp có thể xảy ra, đề phòng nguy cơ “tự diễn biến” từ trong nội bộ. Trên cơ sở kết hợp “xây” với “chống”, trong đó lấy “xây” làm chính, cổ vũ mạnh mẽ các nhân tố tích cực, tạo ra môi trường, nếp sống, lối sống lành mạnh, có văn hóa; lấy cái tích cực, cái tốt đẩy lùi cái tiêu cực, cái xấu.

Thứ sáu, thực hiện nghiêm túc những chỉ thị, quy định của Đảng về bảo vệ Đảng; xử lý kịp thời theo pháp luật và kỷ luật đảng đối với mọi hoạt động tán phát tài liệu xấu, thông tin bịa đặt, đơn, thư nặc danh, mạo danh có nội dung xấu.

Hoàn thiện quy định về tổ chức, bộ máy và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo đảm sự trong sạch về chính trị trong nội bộ, trước hết là ở đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược. Chú trọng nắm tình hình và giải quyết tốt vấn đề chính trị hiện nay; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. Rà soát, hoàn thiện quy định về quản lý cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, lao động và công tác ở nước ngoài. 

Các cấp ủy và tổ chức đảng, các đoàn thể thông qua sinh hoạt thường kỳ, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, quy định về bảo vệ Đảng; kiên quyết phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch. Xử lý nghiêm những hành động vi phạm kỷ luật phát ngôn, làm trái những quy định về bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và những điều đảng viên không được làm. Nghiêm cấm việc xuất bản, lưu hành những sách, báo và những ấn phẩm có nội dung sai trái.

Thứ bảy, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, làm lành mạnh các quan hệ trong Đảng và xã hội.

Tình trạng tiêu cực, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong bộ máy của Đảng và Nhà nước chưa được đẩy lùi, ngăn chặn; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và trong xã hội còn nhiều mặt bị buông lỏng là điều kiện cho “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tiếp diễn và phát triển. Do đó, cần đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Ðảng, nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các cấp ủy và tổ chức đảng phải nhận thức sâu sắc tính cấp thiết, lâu dài, phức tạp và khó khăn của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; có quyết tâm chính trị cao, đấu tranh kiên quyết, kiên trì, liên tục, có hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở, trong Ðảng, Nhà nước và toàn xã hội; có hệ thống giải pháp đồng bộ, cụ thể và có hiệu lực về tuyên truyền, giáo dục và hành chính, về kinh tế, tài chính và pháp luật, về thanh tra, kiểm tra và giám sát, về chế độ chính sách đãi ngộ và kỷ luật đảng; sử dụng sức mạnh tổng hợp của tổ chức đảng, bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp cao phải thực sự gương mẫu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xác định rõ chế độ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Xây dựng thiết chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia giám sát, phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai theo kỷ luật của Ðảng và pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, công chức tham nhũng, bao che cho tham nhũng, gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước, của nhân dân, dù người đó ở chức vụ nào, đương chức hay đã nghỉ hưu. Tịch thu tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng. Trước mắt, tập trung xử lý dứt điểm các vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm và công khai kết quả xử lý.

Thứ tám, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai kết quả để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm một cách kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, công bằng. Cấp ủy các cấp chỉ đạo nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; đồng thời, tiến hành rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải trình và giám sát việc tăng/giảm tài sản của cán bộ, đảng viên. Cơ quan đề xuất đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải tiến hành thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai theo quy định. Xây dựng quy định xử lý những tập thể, cá nhân suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có lời nói và việc làm biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nghiêm trọng. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức đảng phải chịu trách nhiệm nếu không kịp thời phát hiện hoặc phát hiện mà chậm xử lý đối với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”./.

--------------------------------------------

(1) V.I. Lê­-nin: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, t. 42, tr. 311

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t. 12, tr. 498

(3) Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng (tại Đại hội IV), Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1977, tr. 86

Ngọc Anh - ĐUK
Nguồn: Tạp chí cộng sản

Các bài viết khác