Văn bản của Trung ương

Tra cứu
Tổng số: 73 bài viết
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Quyết định 1197-QĐ/UBKTTW 14/6/2019 Quyết định số 1197-QĐ/UBKTTW ngày 14/6/2019 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về quyết định ban hành Quy chế về "mẫu Đề cương báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra, giám sát" Tải về
Kết luận 51-KL/TW 30/5/2019 Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện NQ Hội nghị TW8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế Tải về
Kết luận 50-KL/TW 30/5/2019 Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế Tải về
Kết luận 49-KL/TW 10/5/2019 Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập Tải về
Chỉ thị 34-CT/TW 20/5/2019 Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu phi Tải về
Chỉ thị 33-CT/TW 18/3/2019 Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân Tải về
Quy định 179-QĐ/TW 25/02/2019 Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ Tải về
Nghị quyết 39-NQ/TW 15/01/2019 Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế Tải về
Kết luận 44-KL/TW 22/01/2019 Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới Tải về
Chỉ thị 28-CT/TW 21/01/2019 Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng Tải về
Chỉ thị 30-CT/TW 22/01/2019 Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Tải về
Tài liệu -null- 01/2019 Tài liệu học tập Chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019 Tải về
Công văn 6559-CV/BTCTW 26/10/2018 Công văn số 6559-CV/BTCTW ngày 26/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên Tải về
Nghị quyết 36-NQ/TW 22/11/2018 Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/11/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Tải về
Quy định 08-QĐi/TW 25/10/2018 Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là UV Bộ Chính trị, UV Ban Bí thư, UV BCH Trung ương Tải về
Đề cương -null- Đề cương tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023 Tải về
Hướng dẫn 12-HD/TW 06/7/2018 Hướng dẫn số 12-HD/TW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Tải về
Nghị quyết 26-NQ/TW 19/5/2018 Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ Tải về
Nghị quyết 27-NQ/TW 21/5/2018 Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp Tải về
Nghị quyết 28-NQ/TW 23/5/2018 Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội Tải về
Quy định 01-QĐi/TW 10/5/2018 Quy định số 01-QĐi/TW ngày 10/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Qui định trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng Tải về
Thông báo 48-TB/TW 27/4/2018 Thông báo số 48-TB/TW ngày 27/4/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị Tải về
Quy định 01-QĐi/UBKTTW 03/5/2018 Quy định số 01-QĐi/UBKTTW ngày 03/5/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về Qui định tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Tải về
Quy định 102-QĐ/TW 15/11/2017 Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của BCH Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Tải về
Hướng dẫn 04-HD/TW 22/3/2018 Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về thực hiện một số Điều trong Quy định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Tải về
123