Đánh giá cán bộ cần thực chất

Đánh giá cán bộ cần thực chất

 Ngày 31 Tháng 01 Năm 2019 |  28

          Đánh giá cán bộ được coi là tiền đề, là khâu trọng yếu nhất trong công tác cán bộ, nhưng đến nay chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Hội nghị T.Ư 7 khóa XII xác định, ...

Xem thêm
Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh để phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh để phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

 Ngày 23 Tháng 05 Năm 2017 |  254

Với việc Hội nghị Trung ương 4 khóa XII ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016, “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự ...

Xem thêm
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII

 Ngày 07 Tháng 12 Năm 2016 |  283

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 30/10 đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Xem thêm