Quyết định số 1526-QĐ/TU ngày 09/4/2019 của BTV TỈnh ủy về quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khối Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện tỉnh Hưng Yên

Thứ Ba, Ngày 07 Tháng 05 Năm 2019 3:38:34 PM | 474