Quyết định số 1332-QĐ/TU ngày 23/10/2018 của BTV Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Thứ Ba, Ngày 04 Tháng 12 Năm 2018 9:23:33 AM | 436