Quyết định số 1329-QĐ/TU ngày 23/10/2018 của BTV Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh ủy

Thứ Ba, Ngày 04 Tháng 12 Năm 2018 9:18:58 AM | 345