Quyết định số 1328-QĐ/TU ngày 23/10/2018 của BTV Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Thứ Ba, Ngày 04 Tháng 12 Năm 2018 9:17:54 AM | 381