Quyết định số 1158-QĐ/TU ngày 15/5/2018 của BTV Tỉnh ủy về ban hành Quy định việc cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

Thứ Năm, Ngày 24 Tháng 05 Năm 2018 2:57:34 PM | 623