Quyết định 02/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành quy định về tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện CTDV chính quyền của các CQ HCNN, ĐVSNCL, DN có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh

Thứ Hai, Ngày 07 Tháng 12 Năm 2020 2:59:59 PM | 229