Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

Thứ Sáu, Ngày 15 Tháng 03 Năm 2019 3:46:04 PM | 1208

Văn bản cùng loại

Thể loại: Quy định. Số/Ký hiệu: 4148-QĐ/VPTW. Ngày ban hành: 27/9/2019. Cơ quan ban hành: Văn phòng Trung ương Đảng (1 tháng trước)

Thể loại: Quy định. Số/Ký hiệu: 205-QĐ/TW. Ngày ban hành: 23/9/2019. Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành Trung ương (2 tháng trước)

Thể loại: Quy định. Số/Ký hiệu: 13-QĐ/UBKTTW. Ngày ban hành: 18/9/2019. Cơ quan ban hành: UBKT Trung ương (2 tháng trước)

Thể loại: Quy định. Số/Ký hiệu: 08-QĐi/TW. Ngày ban hành: 25/10/2018. Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành Trung ương (1 năm trước)

Thể loại: Quy định. Số/Ký hiệu: 02-QĐi/TU. Ngày ban hành: 25/9/2018. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (1 năm trước)

Thể loại: Quy định. Số/Ký hiệu: 01-QĐi/TU. Ngày ban hành: 28/8/2018. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (1 năm trước)

Thể loại: Quy định. Số/Ký hiệu: 01-QĐi/TW. Ngày ban hành: 10/5/2018. Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành Trung ương (1 năm trước)

Thể loại: Quy định. Số/Ký hiệu: 01-QĐi/UBKTTW. Ngày ban hành: 03/5/2018. Cơ quan ban hành: Ủy ban Kiểm tra Trung ương (1 năm trước)

Thể loại: Quy định. Số/Ký hiệu: 1091-QĐ/TU. Ngày ban hành: 16/3/2018. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (1 năm trước)

Thể loại: Quy định. Số/Ký hiệu: 1090-QĐ/TU. Ngày ban hành: 16/3/2018. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (1 năm trước)

Thể loại: Quy định. Số/Ký hiệu: 1089-QĐ/TU. Ngày ban hành: 16/3/2018. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (1 năm trước)

Thể loại: Quy định. Số/Ký hiệu: 102-QĐ/TW. Ngày ban hành: 15/11/2017. Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành Trung ương (1 năm trước)

Thể loại: Quy định. Số/Ký hiệu: 124-QĐ/TW. Ngày ban hành: 02/02/2018. Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành Trung ương (1 năm trước)

Thể loại: Quy định. Số/Ký hiệu: 98-QĐ/TW. Ngày ban hành: 07/10/2017. Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành Trung ương (2 năm trước)