Quy định số 169-QĐ/TW về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp.

Thứ Tư, Ngày 07 Tháng 12 Năm 2016 11:24:40 PM | 7638

Quy định số 169-QĐ/TW về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp.