Quy định số 13-QĐ/UBKTTW ngày 18/9/2019 của UBKT Trung ương về quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân

Thứ Năm, Ngày 03 Tháng 10 Năm 2019 9:28:52 AM | 381