Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là UV Bộ Chính trị, UV Ban Bí thư, UV BCH Trung ương

Thứ Năm, Ngày 01 Tháng 11 Năm 2018 2:35:48 PM | 2489