Quy chế làm việc của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối

Thứ Hai, Ngày 05 Tháng 12 Năm 2016 11:23:12 PM | 2231

QUY CHẾ LÀM VIỆC

của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh

---

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy khối nhằm tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức; đảm bảo lãnh đạo, điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Căn cứ Quy chế làm việc số 03-QC/ĐUK ngày 15/6/2016 của cơ quan chuyên trách Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối ban hành Quy chế làm việc như sau:

 

CHƯƠNG I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 Điều 1: Chức năng

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Đảng bộ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy về công tác công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu, biên soạn và bổ sung lịch sử Đảng bộ khối.

Điều 2: Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy khối lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong khối.

- Tham mưu giúp Ban Thường vụ kế hoạch tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, quyết định, quy chế của Đảng; kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng trong chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy chế của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo.

- Tham mưu giúp Ban Thường vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, học tập nghị quyết, tập huấn cấp ủy, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ của các ban Đảng cho đội ngũ cấp uỷ cơ sở, cán bộ, đảng viên, đoàn viên theo nội dung, chương trình kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp trên đề ra.

- Tham gia ý kiến với cấp ủy cơ sở trong việc vận dụng, thể chế hóa các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy khối về lĩnh vực chính trị, tư tưởng và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

- Tổ chức mạng lưới hoạt động Báo cáo viên của Đảng bộ. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ do Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy giao.

 

CHƯƠNG II

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

CỦA LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN

         

Điều 3: Nhiệm vụ và quyền hạn của các đồng chí lãnh đạo Ban:

1- Trưởng ban:

- Trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Ban và của cán bộ trong Ban theo quy định, quy chế, chương trình công tác đã đề ra.

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo cơ quan về các mặt công tác của Ban được giao quản lý; đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác chuyên môn theo quy định. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tháng, quý, năm của Ban và tham gia xây dựng chương trình làm việc 6 tháng, hàng năm của Ban Thường vụ Đảng ủy.

- Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban. Chủ trì và chỉ đạo việc phối hợp giữa các đồng chí cán bộ của Ban để điều hành mọi hoạt động đảm bảo đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Chịu trách nhiệm bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp tài liệu liên quan cho cán bộ của Ban để phục vụ công tác.

- Chuẩn bị báo cáo sơ kết, tổng kết chuyên đề do Ban phụ trách hoặc nhiệm vụ do Thường trực Đảng ủy giao. Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy quản lý công văn, tài liệu đảm bảo lưu trữ đầy đủ, khoa học theo quy định. Chỉ được cung cấp tài liệu cho các cơ quan khác khi đã có ý kiến của Thường trực Đảng ủy.

- Chủ trì các cuộc họp của Ban, ký các văn bản theo thẩm quyền của Ban; báo cáo, trình các nội dung công việc của Ban với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy theo yêu cầu.

2- Các đồng chí chuyên viên

- Theo dõi việc triển khai thực hiện các kế hoạch quán triệt, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cơ sở; tổng hợp báo cáo kết quả sau mỗi đợt.

- Tham mưu cho Ban xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo dục lý luận chính trị.

- Tham mưu giúp lãnh đạo ban trong việc triển khai hướng dẫn tuyên truyền và các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn.

- Lưu trữ các văn bản tài liệu của Ban, tiếp nhận vào sổ các công văn đi, đến.

- Phụ trách công tác nắm bắt dư luận xã hội, tham mưu giúp lãnh đạo ban nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ khối.

3- Mỗi  thành viên trong Ban phải phấn đấu hoàn thành công việc được phân công; đồng thời có trách nhiệm hỗ trợ phối hợp công việc chung của Ban để Ban hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

CHƯƠNG III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

Điều 4: Chế độ làm việc và mối quan hệ công tác

- Ban Tuyên giáo làm việc theo chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy khối về toàn bộ công việc được phân công của Ban

1 - Đối với  Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

- Ban Tuyên giáo Đảng uỷ chịu sự kiểm tra, chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ  và nội dung công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

- Ban có trách nhiệm  cung cấp  các thông tin cần thiết để phục vụ sự lãnh đạo chung của tỉnh, đồng thời tranh thủ sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về các hoạt động  liên quan đến công tác Tuyên giáo trong Đảng bộ.

2 - Đối với  Ban Thường vụ Đảng uỷ

- Chịu sự lãnh đạo toàn diện và trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ  Đảng uỷ, có trách nhiệm cụ thể hoá các công việc được giao thành chương trình, kế hoạch để thực hiện tốt các nội dung công việc theo đúng chức năng nhiệm vụ

- Đảm bảo thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác để phục vụ sự lãnh đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ đối với lĩnh vực Tuyên giáo của Đảng uỷ.

3- Đối với  các Ban, Văn phòng  Đảng uỷ và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

- Là mối quan hệ phối kết hợp để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi ban và của cơ quan. Đảm bảo thông tin kịp thời những vấn đề liên quan đến các Ban, Văn phòng và Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh để thực hiện tốt chương trình công tác của mỗi bên và công tác của cơ quan Đảng uỷ.

- Ban Tuyên giáo cùng với Ban Tổ chức Đảng ủy khối làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong công tác tổ chức cán bộ, thẩm định nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối. Cùng với UBKT Đảng ủy làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm phải xử lý kỷ luật. Cùng với Văn phòng Đảng ủy thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp trong các công tác phục vụ sự lãnh đạo của Đảng ủy khối.

- Tham gia công việc chung, việc đối ngoại của cơ quan theo chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy khối.

4 - Đối với cấp uỷ cơ sở

- Hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra đôn đốc hoạt động liên quan đến công tác Tuyên giáo của Đảng uỷ.

- Giúp cơ sở tổ chức thực hiện tốt những nội dung công việc theo yêu cầu của  Đảng uỷ và chương trình công tác của Ban.

- Đảm bảo các chế độ thông tin 2 chiều để kịp thời nắm bắt và xử lý những yêu cầu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Điều 5: Chế độ báo cáo, họp

1- Chế độ báo cáo: Đồng chí chuyên viên được phân công dự thảo, chuẩn bị báo cáo phải thực hiện đảm bảo đúng thời gian và chất lượng theo yêu cầu (nếu có vấn đề phát sinh, chưa rõ cần báo cáo kịp thời với Trưởng Ban). Chủ động phối hợp với các đồng chí cán bộ của Ban để rà soát văn bản, tránh để sai sót, nhầm lẫn trước khi trình, ký theo quy định. Báo cáo kết quả hoạt động công tác với Ban Thường vụ định kỳ vào khoảng thời gian từ 20 đến 25 hằng tháng, và kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm vào 25/6; kết quả 1 năm vào tháng 12 hàng năm.

2- Mỗi tháng họp Ban một lần vào ngày đầu tháng, hội ý vào sáng thứ hai hàng tuần để đánh giá kết quả công tác trong tháng, trong tuần và bàn triển khai nhiệm vụ công tác tiếp theo nhằm đảm bảo hoạt động của Ban có nề nếp. Ngoài ra, có thể họp đột xuất để đánh giá và triển khai nhiệm vụ khi có yêu cầu.

3- Lãnh đạo Ban có trách nhiệm thông tin, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ, Đảng uỷ cho cán bộ, chuyên viên Ban. Cán bộ, chuyên viên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, đề xuất các chủ trương, nội dung chương trình công tác theo nhiệm vụ công tác được phân công với lãnh đạo Ban.

4- Xác định nhiệm vụ của từng cá nhân trong Ban. Ban Tuyên giáo làm việc theo chương trình, kế hoạch; có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, mọi cán bộ, chuyên viên của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ đều có trách nhiệm thi hành; đồng thời thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc số 03-QC/ĐUK ngày 15/6/2016 của cơ quan chuyên trách Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh những vấn đề chưa hợp lý hoặc vướng mắc thì báo cáo đồng chí Trưởng ban xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Thường trực ĐUK

- Các Ban của ĐUK  (Để phối hợp)

- Các đ/c Ban Tuyên giáo ĐUK (Để thực hiện)

- Lưu.

 

TRƯỞNG BAN

 

đã ký

 

Phạm Mạnh Hà