Phát biểu của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Ngày 30/6/2022

Thứ Tư, Ngày 20 Tháng 07 Năm 2022 8:04:39 AM | 105