Xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh giám sát thường xuyên giúp tổ chức Đảng và đảng viên ít mắc phải khuyết điểm

Thứ Sáu, Ngày 15 Tháng 10 Năm 2021 8:26:48 PM | 1573

Từ khi thành lập Đảng đến nay, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng coi trọng. 73 năm qua (16/10/1948-16/10/2021), công tác kiểm tra, giám sát nói chung, giám sát thường xuyên nói riêng luôn có ý nghĩa hết sức quan trọng, đảm bảo đường lối, chủ trương của Đảng được cụ thể hóa, đi vào cuộc sống; qua đó, đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; kịp thời phê bình, nhắc nhở hoặc xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh giám sát thường xuyên giúp tổ chức Đảng và đảng viên ít mắc phải khuyết điểm

Đ/c Vũ Viết Tiếng - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chỉ đạo

Hội nghị UBKT Đảng ủy Khối quý III/2021

     Một trong những nghiệp vụ không thể thiếu của công tác kiểm tra, giám sát, đó là giám sát thường xuyên. Đây là một trong những nghiệp vụ cơ bản, xuyên suốt, thể hiện chức năng giám sát của Đảng; là cơ sở, điều kiện bảo đảm cho chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện đúng; qua đó phát hiện các thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm khi còn manh nha để chấn chỉnh, ngăn chặn kịp thời, giúp giữ nghiêm kỉ cương, kỉ luật của Đảng. Các phương pháp kiểm tra, giám sát của Đảng sẽ phát huy tối đa được hiệu quả khi UBKT các cấp thực hiện tốt việc giám sát thường xuyên. Đây là một biện pháp quan trọng, là hoạt động ban đầu, có ý nghĩa giúp UBKT lựa chọn đối tượng, nội dung, phương pháp tiến hành công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý ở các cấp.

     Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi… Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ, và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích... Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như có ngọn đèn “pha”. Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ chúng ta đều thấy rõ. Có thể nói rằng: chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra”. (Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 2011)

     Thực tiễn công tác xây dựng Đảng từ khi thành lập đến nay đã chứng minh vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong lãnh đạo, chỉ đạo; lãnh đạo phải có kiểm tra, lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo. Đại hội lần thứ X của Đảng đã rút ra sáu bài học kinh nghiệm, trong đó có bài học kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát, đó là phải tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đảng để phát huy ưu điểm, phòng ngừa và khắc phục kịp thời sai lầm, khuyết điểm.

Lời dạy của Bác và những bài học kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự và giá trị thực tiễn. Trong những năm qua, công tác giám sát luôn được UBKT Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh chú trọng, đặc biệt công tác giám sát thường xuyên có nhiều đổi mới, đạt kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy và UBKT cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

     Trong công tác kiểm tra, giám sát, việc thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đòi hỏi cán bộ thực hiện nhiệm vụ phải thận trọng, linh hoạt, chặt chẽ, khoa học; người làm công tác kiểm tra, giám sát phải có bản lĩnh, khéo léo, trung thực để có thể nắm bắt bản chất vụ việc nhanh chóng, khách quan, nhất là đối với các đối tượng được giám sát cố tình che giấu vi phạm. Muốn thực hiện tốt công tác giám sát phải có quan sát, theo dõi, xem xét, đánh giá tình hình thực tế của đối tượng được giám sát. Ngược lại, muốn thực hiện tốt công tác kiểm tra thì phải thường xuyên giám sát để đưa ra quyết định có nên kiểm tra hay không. Nếu thực hiện tốt công tác giám sát thì công tác kiểm tra sẽ càng chủ động, kịp thời và chất lượng, hiệu quả càng cao.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thì cấp ủy và UBKT các cấp cần tăng cường công tác giám sát thường xuyên; nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; khi phát hiện thấy có dấu hiệu vi phạm cần tiến hành kiểm tra, nếu vi phạm phải xử lý nghiêm minh, kịp thời nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, giúp mỗi cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

PHK – UBKT Đảng ủy Khối

 


Các bài viết khác