Hoạt động Đảng bộ khối

Nâng cao chất lượng và đổi mới công tác Dân vận của Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên

Thứ Ba, Ngày 05 Tháng 07 Năm 2022 9:58:24 AM | 147

     Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh hiện có 83 tổ chức cơ sở đảng (45 đảng bộ, 38 chi bộ) với gần 11 nghìn đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động và học sinh, sinh viên. 52 tổ chức cơ sở đảng loại hình cơ quan hành chính nhà nước; 11 đơn vị sự nghiệp; 17 doanh nghiệp nhà nước; 03 doanh nghiệp tư nhân, có 315 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trong đó: chi bộ loại hình cơ quan hành chính nhà nước 197; chi bộ loại hình đơn vị sự nghiệp 49; chi bộ loại hình doanh nghiệp 69. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở hầu hết là cán bộ chủ chốt ở các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh.

Nâng cao chất lượng và đổi mới công tác Dân vận  của Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm

phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên

     Xác định công tác Dân vận là một bộ phận quan trọng, đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, công tác dân vận đã đạt được những kết quả tích cực, hướng đến cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của của cán bộ, đảng viên và người lao động.

     Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân, không để sót một người nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hành những công việc nên làm, những công việc mà đoàn thể và Chính phủ đã giao cho” (bài báo “Dân vận” của Người đăng trên Báo Sự Thật với bút danh X.Y.Z (ngày 15-10-1949), thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức quán triệt, phổ biến kịp thời, đầy đủ các quan điểm, chủ trương, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, gần đây nhất là Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hằng năm, nội dung công tác dân vận được đưa vào chương trình công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng.

     Việc đẩy mạnh công tác dân vận trong thời gian qua đã từng bước nâng cao nhận thức về công tác dân vận cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động, đặc biệt là nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, vai trò nêu gương của đội ngũ cấp ủy viên và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo và thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả công tác dân vận, thường xuyên quán triệt, thực hiện phong cách dân vận của Hồ Chí Minh: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”.  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm đưa công tác dân vận ở cơ sở đi vào nền nếp.

     Với sự quan tâm, chú trọng của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, công tác dân vận của Đảng bộ Khối đã có những chuyển biến quan trọng, khắc phục được tư tưởng coi nhẹ công tác dân vận của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong Đảng bộ Khối đã hiểu rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận và xác định trách nhiệm cá nhân đối với công tác dân vận trong tình hình mới, đã có nhiều tiến bộ về phương thức và phong cách làm việc, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; việc tham mưu, triển khai nhiệm vụ chuyên môn ngày càng sát với thực tiễn, đáp ứng đúng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Các cơ quan nhà nước coi trọng việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân; rà soát, bổ sung hoàn thiện các văn bản hướng dẫn và các quy định trong nội bộ cơ quan.

Đồng chí Lương Minh Thanh trao tặng 300 suất quà cho

 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh

thực hiện Chương trình "Triệu túi an sinh"

     Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy cơ sở đã thực hiện công tác dân vận gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt, công tác dân vận đã có nhiều đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối. Hằng năm, Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác dân vận; lãnh đạo các đoàn thể tổ chức phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng nhân rộng các điển hình, mô hình dân vận, tuyên truyền giới thiệu các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác dân vận trong Đảng bộ Khối. Hưởng ứng năm Dân vận chính quyền, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cấp ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo doanh nghiệp tích cực chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần trực tiếp vào phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

     Để triển khai thực hiện tốt công tác Dân vận trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tỉnh tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, đảng viên về công tác dân vận, đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận nhất là dân vận trong các cơ quan nhà nước; kết hợp thực thi quy định về đạo đức công vụ. Tăng cường kiểm tra và xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”,  nhân rộng các mô hình hay, điển hình sáng tạo. Nâng cao chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách và thực thi công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai các văn bản quy định, quyết định, quy trình và thủ tục giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi lĩnh vực của ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thực hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Chú trọng làm tốt công tác dân vận trong nội bộ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát  về thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, cán bộ, đảng viên và người lao động.

                                                         Phạm Mạnh Hà

                                Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh

 


Các bài viết khác

ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2022”

ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2022”

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (đợt 19/5/2022)  tại Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (đợt 19/5/2022) tại Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (đợt 19/5/2022)  tại Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (đợt 19/5/2022) tại Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh

Toàn Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hơn 200 buổi sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” trong quý II năm 2022

Toàn Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hơn 200 buổi sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” trong quý II năm 2022

• HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020-2025

• Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (đợt 19/5/2022) tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên

• Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, Tự sửa”

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Việt Anh

• HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ CỦA TỈNH

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2022 - Lớp thứ hai

• Tài liệu học tập lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2022 - lớp 2

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2022 - Lớp thứ nhất

• Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên

• Đồng chí Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đồng chí Tỉnh ủy viên dự sinh hoạt tại Chi bộ Bảo tàng tỉnh.