Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 06/7/2018 của BTV Đảng ủy khối về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Thứ Hai, Ngày 16 Tháng 07 Năm 2018 3:10:18 PM | 473