Kế hoạch số 170-KH/TU ngày 11/6/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của BBT về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Thứ Hai, Ngày 17 Tháng 06 Năm 2019 3:39:19 PM | 457