Kế hoạch số 161-KH/TU ngày 08/4/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thứ Năm, Ngày 02 Tháng 05 Năm 2019 10:01:24 AM | 484