Kế hoạch số 160-KH/TU ngày 08/4/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW của BBT về nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Thứ Năm, Ngày 02 Tháng 05 Năm 2019 9:02:23 AM | 524