Kế hoạch số 159-KH/TU ngày 08/4/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 45-NQ/TW của BBT về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI

Thứ Sáu, Ngày 26 Tháng 04 Năm 2019 2:51:37 PM | 507