Kế hoạch số 158-KH/TU ngày 08/4/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của BCT về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực kinh tế

Thứ Sáu, Ngày 26 Tháng 04 Năm 2019 2:07:02 PM | 394