Kế hoạch số 157-KH/TU ngày 04/4/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 44-KL/TW của BBT về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới

Thứ Sáu, Ngày 26 Tháng 04 Năm 2019 2:07:55 PM | 532