Kế hoạch số 15-KH/BTGTU ngày 09/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tở chức Cuộc thi tìm hiểu về quê hương Hưng Yên với chủ đề: “Hưng Yên truyền thống và phát triển” (gửi kèm câu hỏi, gợi ý đáp án)

Thứ Hai, Ngày 05 Tháng 07 Năm 2021 3:31:54 PM | 379