Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 08/8/2018 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Thứ Năm, Ngày 06 Tháng 09 Năm 2018 3:58:58 PM | 446