Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 12/7/2018 của BTV Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

Thứ Tư, Ngày 18 Tháng 07 Năm 2018 10:44:32 AM | 519