Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 14/6/2018 của BTV Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII; Chỉ thị số 23-CT/TW và kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thứ Năm, Ngày 21 Tháng 06 Năm 2018 2:55:23 PM | 767