Kế hoạch số 08-KH/ĐUK ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ Hai, Ngày 07 Tháng 06 Năm 2021 2:51:53 PM | 339