Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU ngày 30/12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền 60 năm phong trào Đồng khởi và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (kèm đề cương)

Thứ Tư, Ngày 08 Tháng 01 Năm 2020 2:26:46 PM | 99

Văn bản cùng loại

• Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 10/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối (3 giờ trước)

• Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Ủy ban kiểm tra Trung ương (1 tháng trước)

• Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 05/12/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối (2 tháng trước)

• Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 18/11/2019 của Tỉnh ủy Hưng Yên (2 tháng trước)

• Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 18/11/2019 của Tỉnh ủy Hưng Yên (2 tháng trước)

• Hướng dẫn số 72-HD/BTGTU ngày 03/9/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (5 tháng trước)

• Hướng dẫn số 65-HD/TGTU ngày 24/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (5 tháng trước)

• Hướng dẫn số 69-HD/BTGTU ngày 24/6/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (7 tháng trước)

• Hướng dẫn số 68-HD/TGTU ngày 30/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (8 tháng trước)

• Hướng dẫn số 67-HD/BTGTU ngày 23/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (8 tháng trước)

• Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU ngày 22/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (8 tháng trước)

• Hướng dẫn số 63-HD/TGTU ngày 15/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (10 tháng trước)

• Hướng dẫn số 62-HD/TGTU ngày 15/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (10 tháng trước)

• Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU ngày 31/01/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (1 năm trước)