Hướng dẫn số 69-HD/BTGTU ngày 24/6/2019 của BTG Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (kèm theo Đề cương)

Thứ Tư, Ngày 26 Tháng 06 Năm 2019 10:37:55 AM | 228

Văn bản cùng loại

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 10-HD/TU. Ngày ban hành: 18/11/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (3 ngày trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 09-HD/TU. Ngày ban hành: 18/11/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (3 ngày trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 72-HD/BTGTU. Ngày ban hành: 03/9/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (2 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 65-HD/TGTU. Ngày ban hành: 24/4/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (3 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 68-HD/TGTU. Ngày ban hành: 30/5/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (6 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 67-HD/BTGTU. Ngày ban hành: 23/5/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (6 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 66-HD/BTGTU. Ngày ban hành: 22/5/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (6 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 63-HD/TGTU. Ngày ban hành: 15/3/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (8 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 62-HD/TGTU. Ngày ban hành: 15/3/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (8 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 60-HD/BTGTU. Ngày ban hành: 31/01/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (9 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 59-HD/BTGTU. Ngày ban hành: 31/01/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (9 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 55HD/BTGTU. Ngày ban hành: 02/01/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (10 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 53-HD/BTGTU. Ngày ban hành: 12/12/2018. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (10 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 07-HD/ĐUK. Ngày ban hành: 04/12/2018. Cơ quan ban hành: Ban Thường vụ ĐUK (12 tháng trước)