Hướng dẫn số 69-HD/BTGTU ngày 24/6/2019 của BTG Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (kèm theo Đề cương)

Thứ Tư, Ngày 26 Tháng 06 Năm 2019 10:37:55 AM | 143