Hướng dẫn số 68-HD/BTGTU ngày 30/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889-05/6/2019)

Thứ Tư, Ngày 05 Tháng 06 Năm 2019 9:48:59 AM | 348

Văn bản cùng loại

• Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU ngày 30/12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (16 ngày trước)

• Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Ủy ban kiểm tra Trung ương (16 ngày trước)

• Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 05/12/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối (1 tháng trước)

• Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 18/11/2019 của Tỉnh ủy Hưng Yên (1 tháng trước)

• Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 18/11/2019 của Tỉnh ủy Hưng Yên (1 tháng trước)

• Hướng dẫn số 72-HD/BTGTU ngày 03/9/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (4 tháng trước)

• Hướng dẫn số 65-HD/TGTU ngày 24/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (4 tháng trước)

• Hướng dẫn số 69-HD/BTGTU ngày 24/6/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (7 tháng trước)

• Hướng dẫn số 67-HD/BTGTU ngày 23/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (8 tháng trước)

• Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU ngày 22/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (8 tháng trước)

• Hướng dẫn số 63-HD/TGTU ngày 15/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (9 tháng trước)

• Hướng dẫn số 62-HD/TGTU ngày 15/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (9 tháng trước)

• Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU ngày 31/01/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (11 tháng trước)

• Hướng dẫn số 59-HD/BTGTU ngày 31/01/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (11 tháng trước)