Hướng dẫn số 67-HD/BTGTU ngày 23/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, giải quyết giảm thiểu vấn đề rác thải nhựa

Thứ Ba, Ngày 28 Tháng 05 Năm 2019 8:56:52 AM | 622

Văn bản cùng loại

• Hướng dẫn số 90-HD/BTGTU ngày 04/5/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (13 ngày trước)

• Hướng dẫn số 85-HD/BTG ngày 27/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (1 tháng trước)

• Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 20/3/2020 của Ban Chấp hành Trung ương (1 tháng trước)

• Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 20/3/2020 của Tỉnh ủy Hưng Yên (1 tháng trước)

• Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW ngày 14/02/2020 của Ủy ban kiểm tra Trung ương (2 tháng trước)

• Hướng dẫn số 82-HD/BTGTU ngày 18/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (2 tháng trước)

• Hướng dẫn số 62-HD/VPTW ngày 04/02/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng (2 tháng trước)

• Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 10/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối (3 tháng trước)

• Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU ngày 30/12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (4 tháng trước)

• Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Ủy ban kiểm tra Trung ương (4 tháng trước)

• Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 05/12/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối (5 tháng trước)

• Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 18/11/2019 của Tỉnh ủy Hưng Yên (5 tháng trước)

• Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 18/11/2019 của Tỉnh ủy Hưng Yên (5 tháng trước)

• Hướng dẫn số 72-HD/BTGTU ngày 03/9/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (8 tháng trước)