Hướng dẫn số 65-HD/TGTU ngày 24/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019)

Thứ Ba, Ngày 07 Tháng 05 Năm 2019 3:14:36 PM | 167