Hướng dẫn số 65-HD/TGTU ngày 24/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Kèm đề cương) về tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người

Thứ Ba, Ngày 03 Tháng 09 Năm 2019 10:28:13 AM | 474

Văn bản cùng loại

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 10-HD/TU. Ngày ban hành: 18/11/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (3 ngày trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 09-HD/TU. Ngày ban hành: 18/11/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (3 ngày trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 72-HD/BTGTU. Ngày ban hành: 03/9/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (2 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 69-HD/BTGTU. Ngày ban hành: 24/6/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (5 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 68-HD/TGTU. Ngày ban hành: 30/5/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (6 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 67-HD/BTGTU. Ngày ban hành: 23/5/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (6 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 66-HD/BTGTU. Ngày ban hành: 22/5/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (6 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 63-HD/TGTU. Ngày ban hành: 15/3/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (8 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 62-HD/TGTU. Ngày ban hành: 15/3/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (8 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 60-HD/BTGTU. Ngày ban hành: 31/01/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (9 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 59-HD/BTGTU. Ngày ban hành: 31/01/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (9 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 55HD/BTGTU. Ngày ban hành: 02/01/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (10 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 53-HD/BTGTU. Ngày ban hành: 12/12/2018. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (10 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 07-HD/ĐUK. Ngày ban hành: 04/12/2018. Cơ quan ban hành: Ban Thường vụ ĐUK (12 tháng trước)