Hướng dẫn số 63-HD/TGTU ngày 15/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam"

Thứ Ba, Ngày 02 Tháng 04 Năm 2019 2:55:58 PM | 303

Văn bản cùng loại

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 10-HD/TU. Ngày ban hành: 18/11/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (3 ngày trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 09-HD/TU. Ngày ban hành: 18/11/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (3 ngày trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 72-HD/BTGTU. Ngày ban hành: 03/9/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (2 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 65-HD/TGTU. Ngày ban hành: 24/4/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (3 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 69-HD/BTGTU. Ngày ban hành: 24/6/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (5 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 68-HD/TGTU. Ngày ban hành: 30/5/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (6 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 67-HD/BTGTU. Ngày ban hành: 23/5/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (6 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 66-HD/BTGTU. Ngày ban hành: 22/5/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (6 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 62-HD/TGTU. Ngày ban hành: 15/3/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (8 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 60-HD/BTGTU. Ngày ban hành: 31/01/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (9 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 59-HD/BTGTU. Ngày ban hành: 31/01/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (9 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 55HD/BTGTU. Ngày ban hành: 02/01/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (10 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 53-HD/BTGTU. Ngày ban hành: 12/12/2018. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (10 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 07-HD/ĐUK. Ngày ban hành: 04/12/2018. Cơ quan ban hành: Ban Thường vụ ĐUK (12 tháng trước)