Hướng dẫn số 62-HD/VPTW ngày 04/02/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội Đảng các cấp

Thứ Hai, Ngày 02 Tháng 03 Năm 2020 7:58:45 AM | 749

Văn bản cùng loại

• Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 20/3/2020 của Ban Chấp hành Trung ương (7 giờ trước)

• Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 20/3/2020 của Tỉnh ủy Hưng Yên (11 ngày trước)

• Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW ngày 14/02/2020 của Ủy ban kiểm tra Trung ương (22 ngày trước)

• Hướng dẫn số 82-HD/BTGTU ngày 18/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (1 tháng trước)

• Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 10/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối (1 tháng trước)

• Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU ngày 30/12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (3 tháng trước)

• Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Ủy ban kiểm tra Trung ương (3 tháng trước)

• Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 05/12/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối (4 tháng trước)

• Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 18/11/2019 của Tỉnh ủy Hưng Yên (4 tháng trước)

• Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 18/11/2019 của Tỉnh ủy Hưng Yên (4 tháng trước)

• Hướng dẫn số 72-HD/BTGTU ngày 03/9/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (6 tháng trước)

• Hướng dẫn số 65-HD/TGTU ngày 24/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (7 tháng trước)

• Hướng dẫn số 69-HD/BTGTU ngày 24/6/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (9 tháng trước)

• Hướng dẫn số 68-HD/TGTU ngày 30/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (10 tháng trước)