Hướng dẫn số 62-HD/TGTU ngày 15/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Ba, Ngày 02 Tháng 04 Năm 2019 2:54:34 PM | 291

Văn bản cùng loại

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 10-HD/TU. Ngày ban hành: 18/11/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (3 ngày trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 09-HD/TU. Ngày ban hành: 18/11/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (3 ngày trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 72-HD/BTGTU. Ngày ban hành: 03/9/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (2 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 65-HD/TGTU. Ngày ban hành: 24/4/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (3 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 69-HD/BTGTU. Ngày ban hành: 24/6/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (5 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 68-HD/TGTU. Ngày ban hành: 30/5/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (6 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 67-HD/BTGTU. Ngày ban hành: 23/5/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (6 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 66-HD/BTGTU. Ngày ban hành: 22/5/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (6 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 63-HD/TGTU. Ngày ban hành: 15/3/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (8 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 60-HD/BTGTU. Ngày ban hành: 31/01/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (9 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 59-HD/BTGTU. Ngày ban hành: 31/01/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (9 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 55HD/BTGTU. Ngày ban hành: 02/01/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (10 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 53-HD/BTGTU. Ngày ban hành: 12/12/2018. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (10 tháng trước)

Thể loại: Hướng dẫn. Số/Ký hiệu: 07-HD/ĐUK. Ngày ban hành: 04/12/2018. Cơ quan ban hành: Ban Thường vụ ĐUK (12 tháng trước)