Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU ngày 31/01/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019

Thứ Tư, Ngày 13 Tháng 02 Năm 2019 8:01:35 AM | 273