Hướng dẫn số 101-HD/BTGTU ngày 30/9/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Thứ Tư, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2020 9:11:14 AM | 357

Văn bản cùng loại